Image 176 of 468
Nina - Shih Tsu

Nina - Shih Tsu

Here's Nina our little Shihtsu. Doug R.