Image 169 of 460
Nina - Shih Tsu

Nina - Shih Tsu

Here's Nina our little Shihtsu. Doug R.