Image 173 of 464
Nina - Shih Tsu

Nina - Shih Tsu

Here's Nina our little Shihtsu. Doug R.